Update on Banking via Outdated Browsers

07 February 2024

Dear Valued Customer,

As part of our ongoing effort to provide you with a secure banking experience, effective 27 February 2024, these browser versions will no longer be supported by PBe:

 1. Google Chrome versions prior to 115
 2. Mozilla Firefox versions prior to 115
 3. Microsoft Edge versions prior to 115
 4. Opera versions prior to 100

Kindly check and update your browser version regularly to ensure that your banking experience is secure and free from disruptions.

For more information, please visit here.

Thank you for banking with us.


Kemas Kini mengenai Perbankan Melalui Penyemak Seimbas Lapuk

Pelanggan yang Dihargai,

Sebagai sebahagian daripada usaha berterusan kami untuk menyediakan pengalaman perbankan yang selamat kepada anda, berkuat kuasa pada 27 Februari 2024, versi-versi pelayar seimbas yang berikut tidak lagi disokong oleh PBe:

 1. Versi-versi Google Chrome sebelum 115
 2. Versi-versi Mozilla Firefox sebelum 115
 3. Versi-versi Microsoft Edge sebelum 115
 4. Versi-versi Opera sebelum 100

Sila semak dan kemas kini versi pelayar anda dengan kerap bagi memastikan pengalaman perbankan anda selamat dan bebas daripada gangguan.

Untuk maklumat lanjut, sila layari di sini.

Terima kasih kerana menjalankan urusan perbankan dengan kami.


提醒:使用过时浏览器处理银行事务

尊贵的客户,

为了向您提供更安全的银行交易体验,从2024227起,PBe将不再支援以下版本的浏览器:

 1. Google Chrome 115之前的版本
 2. Mozilla Firefox 115之前的版本
 3. Microsoft Edge 115之前的版本
 4. Opera 100之前的版本

请定期检查和更新您的浏览器版本,确保您的银行交易事务安全且不受干扰。

欲了解更多资讯,请浏览此处

感谢您在本银行交易。